Znalec

 

Znalec je zapísaný v zozname znalcov Slovenskej republiky a vypracováva znalecký posudok k nehnuteľnostiam na celom jej území. Ak vypracuje znalecký posudok znalec našej spoločnosti, máte záruku, že bude akceptovaný všetkými bankami.

Znalec v odbore Stavebníctvo, odvetvie Odhad hodnoty nehnuteľností vypracováva znalecký posudok konkrétneho domu, bytu, pozemku či podnikateľského objektu pre rôzne právne úkony, ktoré súvisia s kúpou, predajom, úverom (hypotékou), ručením a podobne.

 

Znalec je povinný vykonávať znaleckú činnosť:

 • osobne ak ide o fyzickú osobu (to neplatí len ak osobitný predpis ustanovuje inak)
 • na vysokej odbornej úrovni
 • riadne a v určenej lehote,
 • účelne a hospodárne
 • nestranne a s ohľadom na zachovanie etických zásad.

Povinnosťou znalca je byť poistený za zodpovednosť z výkonu činnosti znalca

znalec, klient

Znalec musí byť zapísaný v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov, ktorý vedie Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, ak:

 • je spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu,
 • je bezúhonný,
 • získal vzdelanie v odbore, ktorý je predmetom písomnej žiadosti o zápis,
 • skončil osobitné vzdelávanie o spôsobe výkonu činnosti znalca
 • vykonáva prax v odbore v trvaní najmenej sedem rokov,
 • zložil skúšku z odboru alebo odvetvia, ktoré je predmetom žiadosti o zápis, a ktorou preukazuje svoju odbornú spôsobilosť
 • úspešne skončil špecializované vzdelávanie, ak ide o zapísanie do zoznamu pre odbor alebo odvetvie, ktoré je: doprava cestná, ekonómia a manažment, elektronické komunikácie, elektrotechnika, lesníctvo, poľnohospodárstvo, stavebníctvo, strojárstvo,
 • má materiálne vybavenie postačujúce na výkon činnosti v odbore alebo odvetví, ktoré je predmetom písomnej žiadosti o zápis,
 • nebol v posledných troch rokoch právoplatne vyčiarknutý zo zoznamu znalcov, alebo mu nebol uložený zákaz výkonu činnosti,
 • zložil sľub.

 

Znalec, inak aj odhadca nehnuteľností je fyzická alebo právnická osoba, ktorá splnila zákonné podmienky na výkon znalca, tlmočníka a prekladateľa, ktoré stanovuje zákon č. 382/2004 Z. z. O splnení podmienok a udelení oprávnenia rozhoduje príslušný orgán pod hlavičkou Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Žiadatelia, budúci znalci, môžu využiť aj jednotné kontaktné miesta (JKM), tie však slúžia len ako sprostredkovateľ žiadosti a nie sú oprávnené zastupovať žiadateľa v celom procese vybavovania žiadosti. Žiadateľ o výkon činnosti znalca, po podaní žiadosti, komunikuje s príslušnými orgánmi priamo, mimo JKM do momentu, ako JKM získa od príslušného orgánu informáciu o udelení povolenia na podnikanie. Následne znalca môže prihlásiť u správcu dane, v zdravotnej poisťovni, prípadne môže zaslať návrh na zápis do obchodného registra. Proces získania oprávnenia končí vydaním preukazu znalca od Ministerstva spravodlivosti SR a zapísaním osoby do zoznamu znalcov. Zoznam znalcov je hlavnou listinou, v ktorom sú uvedení všetci oprávnení znalci nehnuteľností. Zoznam znalcov je zároveň pravidelne aktualizovaný, znalci sú do neho dopĺňaní aj z neho vyškrtnutí.
Poplatok za zápis do zoznamu znalcov vo výške 165, 50 € znalec uhrádza poštovou poukážkou, bankovým prevodom, kolkami alebo hotovosťou do pokladne kompetentného orgánu. V prípade podania žiadosti o zápis do zoznamu znalcov, prekladateľov a tlmočníkov elektronicky so zaručeným elektronickým podpisom, je možné poplatky znížiť až do výšky 50%.
Počas výkonu činnosti musí mať znalec uzatvorené poistenie zodpovednosti za škody spôsobené výkonom povolania s poistným krytím vo výške minimálne 33 193 eur. Poistnú zmluvu je odhadca nehnuteľností povinný na požiadanie predložiť kompetentnému orgánu ministerstva.

znalec, znalecký posudok
Podmienky pre fyzické osoby pre získanie oprávnenia na výkon činnosti znalca:

 • vzdelanie v príslušnom odbore
 • úspešne zložená odborná skúška z odvetvia alebo odboru, ktorý je predmetom žiadosti
 • úspešné absolvovanie špecializovaného vzdelávania v prípade žiadosti o zápis v odbore alebo odvetví: cestná doprava, ekonómia a manažment, elektronické komunikácie, elektrotechnika, lesníctvo, poľnohospodárstvo, stavebníctvo, strojárstvo
 • minimálne 7 ročná prax v odbore
 • spôsobilosť na právne úkony
 • bezúhonnosť
 • zloženie sľubu
 • mať potrebné technické a materiálne vybavenie pre výkon činnosti znalca
 • nemať negatívny zápis v zozname znalcov v posledných troch rokoch (právoplatné vyškrtnutie zo zoznamu, prípadne zákaz činnosti znalca)

Zákon pozná aj výnimky, pri ktorých žiadateľ o zápis do zoznamu znalcov SR nemusí spĺňať vyššie uvedené podmienky. Je to v prípade, ak žiadateľ, fyzická alebo právnická osoba, vlastní oprávnenie pre výkon činnosti znalca z niektorej inej členskej krajiny Európskej únie alebo z krajiny podľa Dohody o Európskom hospodárskom priestore. Takíto znalci nehnuteľností predkladajú pri žiadosti o zápis originál výpisu zo zoznamu znalcov danej členskej krajiny alebo oficiálne písomné potvrdenie vydané príslušným štátnym orgánom (FO) alebo doklad o spôsobilosti vykonávať znaleckú alebo obdobnú činnosť v inom členskom štáte. Znalecký posudok, ktorý vypracuje odhadca nehnuteľností s oprávnením z inej členskej krajiny, musí spĺňať všetky náležitosti podľa slovenských predpisov a pravidiel. Znalci nehnuteľností musia tiež predložiť doklad o vykonaní vyrovnávacej skúšky. Vyrovnávacia skúška sa skladá pred odbornou komisiou. Zahŕňa preverenie znalosti právnych predpisov Slovenskej republiky potrebných pre výkon znaleckej činnosti a zároveň overenie schopností a odborných znalostí aplikanta vo vzťahu k danému odvetviu či odboru. Vyrovnávacia skúška sa skladá z rozdielových oblastí technických noriem a všeobecne záväzných právnych predpisov, čo znamená z takých, ktoré nie sú vyžadované podľa právnych predpisov členského štátu, kde znaleckú, alebo obdobnú, činnosť vykonáva. V prípade, že sa jedná o právnickú osobu, vyrovnávaciu skúšku musí zložiť minimálne jeden spoločník alebo zamestnanec v pracovnom pomere na dobu neurčitú.
Slávnostný sľub znalec skladá pred ministrom spravodlivosti. „Sľubujem na svoju česť a svedomie, že pri výkone svojej činnosti budem dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy a morálne a etické zásady výkonu tejto činnosti, že svoju činnosť budem vykonávať osobne, nestranne a nezaujato podľa svojho najlepšieho svedomia a vedomia, že budem plne využívať všetky svoje odborné znalosti a že zachovám mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých som sa pri výkone činnosti dozvedel“ je znenie sľubu, ktoré žiadateľ potvrdí podpisom v knihe sľubov znalcov.

znalec

Bezúhonný je odhadca nehnuteľností, ktorý nebol právoplatne odsúdený za trestný čin.
Spôsobilosť na právne úkony vzniká v plnom rozsahu dovŕšením 18. roku života alebo uzavretím manželstva, podľa toho, čo nastane skôr.
Vzdelanie v odbore preukazujú budúci znalci nehnuteľností osvedčenými kópiami diplomov, vysvedčenia či inými dokladmi o dosiahnutom vzdelaní
Absolvovaním odborného minima v trvaní minimálne 30 hodín, ktorého ukončenie je podmienené zložením skúšky, žiadateľ získa základné právne vedomosti o predpisoch týkajúcich sa znaleckej činnosti. Program štúdia je schvaľovaný Ministerstvom spravodlivosti SR.
Špecializované vzdelávanie vykonávajú znalecké ústavy ustanovené ministerstvom v trvaní minimálne 300 vyučovacích hodín. Jeho účelom je praktická príprava znalca na výkon znaleckej činnosti pre dané odvetvie alebo odbor pre znalecký posudok vypracovaný podľa slovenských noriem.
Odborná skúška je vykonávaná v slovenskom jazyku a skladá sa z písomnej a ústnej časti. K ústnej časti je pripustený uchádzač len po úspešnom zložení písomnej časti. Tá obsahuje otázky preverujúce znalosti budúceho znalca zo všeobecne záväzných predpisov. Cieľom ústnej skúšky je preveriť praktickú a osobnostnú pripravenosť osoby na výkon znaleckej činnosti.
Preukázanie požadovaného materiálneho zabezpečenia pre výkon znaleckej činnosti v danom odvetví alebo odbore môže odhadca nehnuteľností zabezpečiť napríklad čestným vyhlásením, že vybavením disponuje, inventarizačným súpisom hnuteľných a nehnuteľných vecí nie starším ako 3 mesiace, overenou kópiou nájomnej zmluvy,…Znalecký posudok vypracovávajú znalci na rôzne druhy stavieb a nehnuteľností a v závislosti od daného druhu je potrebné aj určité technické vybavenie.
Súčasťou žiadosti o zápis do zoznamu znalcov je aj výpis z registra trestovživotopis zohľadňujúci zameranie na požadovanú oblasť a čestné prehlásenie, že odhadca nehnuteľností nebol počas obdobia posledných troch rokov právoplatne vyškrtnutá zo zoznamu znalcov.
Ak je žiadateľom o zápis do zoznamu znalcov právnická osoba, predkladá:

 • doklad o špecializácii v odbore, do ktorého zoznamu žiada zápis, nie starší ako 3 mesiace, pričom špecializáciou právnickej osoby je jej hlavný predmet podnikania, ktorý preukazuje výpisom z obchodného registra, osvedčenou kópiou zakladateľskej listiny alebo iným dokladom preukazujúcim jej vznik
 • potvrdenie, že minimálne traja spoločníci spoločnosti, členovia alebo zamestnanci v trvalom pracovnom pomere na dobu neurčitú sú znalcami zapísanými v odbore, ktorý je predmetom žiadosti o zápis PO a zároveň nie sú spoločníkmi, členmi alebo zamestnancami inej právnickej osoby zapísanej v zozname
 • doklad o určení zodpovednej osoby za výkon znaleckej činnosti, ktorá je zapísaná v zozname ako znalec a zároveň je spoločníkom, členom, štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu žiadateľa – právnickej osoby.
 • doklady o disponovaní potrebným materiálnym vybavením na výkon činnosti znalca

súd, znalec, sudca, znalecký posudok

Zoznam znalcov – zapísanie zmien
Fyzické aj právnické osoby majú povinnosť každú zmenu nahlásiť Ministerstvu spravodlivosti. Zmeny týkajúce sa napríklad sídla spoločnosti, názvu spoločnosti, adresy či mena fyzickej osoby a podobne je potrebné zmeniť v lehote 30 dní od dátumu, kedy ku zmene došlo. Na zmenu je potrebné doložiť písomné doklady potvrdzujúce odôvodnenosť zmien, napríklad nový doklad totožnosti, aktualizovaný výpis z obchodného registra atď. Zmeny v zápise v zozname znalcov je možné riešiť aj prostredníctvom jednotných kontaktných centier.
V prípade vyčiarknutia zo zoznamu znalcov je potrebné podať písomnú žiadosť. Ak bude žiadosť opodstatnená, Ministerstvo spravodlivosti SR znalca vyčiarkne na základe právoplatného rozhodnutia o vyčiarknutí. Fyzická alebo právnická osoba, ktorej sa vyčiarknutie týka, je následne povinná do 15 dní odovzdať ministerstvu textovú časť úradnej pečiatky spolu s preukazom znalca a zadávateľovi vrátiť všetky podklady a spisy, ktoré mu odovzdal.

4.8